top of page

WinkelBeleid Coco Olive

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Coco Olive, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 78471745, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.

 2. De wederpartij van de verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.

 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.

 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

 5. De bedenktijd is de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

 6. De koper is de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens de verkoper.

 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 3. De overeenkomt  bevat voor verkoper steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 4. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de verkoper zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 5. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 6. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 3: Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webwinkel voldaan, tenzij anders overeengekomen.

 2. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden.

 3. Bij reserveringen wordt een aanbetaling verwacht. De koper krijgt een bewijs van de reservering en vooruitbetaling.

 4. Betaalt de koper niet binnen overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is de verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. Blijft de koper in gebreken, dan zal verkoper tot invordering overgaan.  De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Wanneer de koper in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan de verkoper.  Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

 7. Weigert de koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door de verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de verkoper te betalen.

 

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. De aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

 5. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwde weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.

 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 7. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De verkoper mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn redenen verplichten.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  1. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De verkoper mag, mits hij de koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarom de koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 3. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.

 4. Het recht op herroeping vervalt voor producten die met een verzegeling geleverd worden, waarbij de verzegeling is verbroken.

 5. De koper kan een herroepingsformulier van de verkoper gebruiken. De verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van de koper aan de koper ter beschikking te stellen.

 6. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De koper zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat het nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien de koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 7. Wanneer de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de verkoper. Het kenbaar maken dient de koper te doen middels een geschreven retourformulier. Nadat de koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de koper het product binnen 14 dagen retour te sturen. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 8. Indien de koper na afloop van de in lid 6 en 7 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 9. Bij het afnemen van een dienst kan de koper een dienstovereenkomst die niet op een materiele drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De verkoper mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn redenen verplichten.

 10. De in lid 9 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van een overeenkomst.

 11. Indien de verkoper de koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af één maand na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

 12. Indien de verkoper de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de koper heeft verstrekt binnen één maand na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de koper de informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 6a: Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het retourneren van de producten voor de rekening van de koper.

 2. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is.

 

Artikel 6b: Uitsluiting herroepingsrecht

De verkoper kan het herroepingsrecht van de koper uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 3 en 4 van artikel 5.  De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de verkoper dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;

 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 4. die snel kunnen bederven of verouderen;

 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft;

 6. voor losse kranten en tijdschriften;

 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken;

 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 10. Dienstovereenkomsten, na uitvoering van de dienst, maar alleen als:

  1. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

  2. De consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de verkoper de overeenkomst heeft uitgevoerd.

 

Artikel 7: Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarief.

 2. In afwijking van het vorige lid kan de verkoper producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de verkoper dit bedongen heeft en:

  1. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

  2. De koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de verkoper niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht de verkoper de koper hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.

 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft de verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

 6. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verkoper is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 9: Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

 

Artikel 10:  Onderzoek en reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.

 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.

 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.

 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.

 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

 

Artikel 11: Monsters en modellen

 1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.

 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

 

Artikel 12: Levering

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.

 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan. 

 4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. 

 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld. 

 6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen. 

 7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren

 8. Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 9. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt.

 10. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel vier van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij koper akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 11. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de verkoper het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

Artikel 13: Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.

 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transport moeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.

 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.

 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

 

Artikel 14: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  

 

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij koper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat de koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.

 3. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald,

 4. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 1. Coco Olive is niet aansprakelijk voor de schade die de koper heeft ondervonden voor, tijdens en na het gebruik van de producten en diensten.

 2. Alle risico’s van verwondingen, die de koper of gebruiker van het product kunnen ondervinden, vallen binnen het eigen risico van de koper/gebruiker.

 3. Coco Olive en haar werknemers zijn niet verantwoordelijk voor schade, verwondingen of claims die worden vastgesteld door gebruikers van de producten of diensten.

 4. De gebruiker van de producten en diensten van Coco Olive is zelf verantwoordelijk voor de handelingen die hij uitvoert voor, tijdens en na het gebruik van de producten of diensten van Coco Olive.

 5. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 17: Klachtenregeling

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan de verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.

 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat de verkoper gehouden kan worden andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 3. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

 4. Bij de koper ingediende klachten worden binnen een termijn van één maand gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de koper binnen de termijn van één maand geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 5. Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 18: Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de verkoper en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de koper woonachtig is in het buitenland.

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 19: Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. deze garantie geldt voor een periode van zes maanden na ontvangst van het verkochte door koper.

 2. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

 3. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent wordt verstrekt.

 4. De verkoper is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van producten.

 5. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de verkoper schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Coco Olive gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Artikel 21: Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Privacyverklaring 

Wanneer je een bestelling bij Coco Olive plaatst, wil je natuurlijk dat jouw gegevens privé blijven. Een terechte opmerking als je het ons vraagt. Wij doen er daarom alles aan om jouw persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken en te beveiligen. Dit gebeurt in overeenstemming met de bepalingen in de toepasselijke wetgeving (inclusief AVG).

Dit is het privacybeleid van Coco Olive, hierna te noemen ‘CO’, ‘wij/we’ of ‘onze/ons’.
Wij verzoeken je dringend om deze verklaring zorgvuldig door te lezen, aangezien deze de basis aangeeft waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u onze producten (aangeduid als ‘producten’) online koopt, wanneer u toegang krijgt tot onze website, met ons contact heeft of gebruikmaakt van onze diensten (aangeduid als ‘diensten’).

1. Persoonsgegevens die wij verzamelen
Als je een bestelling plaatst, is er sprake van een overeenkomst. Wij vragen je hierbij om de volgende gegevens:

 • jouw naam;

 • (factuur)adres;

 • telefoonnummer;

 • e-mailadres;

 • je betaalgegevens;

 • alle relevante informatie over uw aankopen, zoals het bedrag, de datum van uw aankoop, de producten die u koopt, het apparaat waarmee u uw aankopen doet, betalingsmethode, betalingsstatus, kortingscodes (indien van toepassing), bezorgmethode en afleveradres.

Wij gebruiken bovengenoemde gegevens bij de afhandeling van de door jou geplaatste bestelling via onze website of andere officiële sociale mediakanalen van Coco Olive, het verlenen van (klanten)service, garantie en andere doeleinden genoemd in deze verklaring, zoals het ontvangen van nieuwsbrieven en e-mailingen.

2. Toestemming
Jouw toestemming is nodig:

 • voor verzending van onze nieuwsbrieven, e-mailingen en andere reclame-uitingen via e-mail, Social Media of post;

 • wanneer je een bezoek brengt aan onze website www.coco-olive.com en/of een aankoop doet;

 • zodat we je voorkeuren kunnen onthouden en je van passend advies kunnen voorzien, middels je IP adres;

 • om onze dienstverlening te kunnen verbeteren;

 • voor het aanmaken/registreren van een Coco Olive account;

 • om jou van informatie te voorzien in ‘mijn Coco Olive’ account;

 • om je te informeren over wijzigingen in wetgeving, product en dienstverlening;

 • indien Coco Olive hiertoe wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden;

 • in verband met wettelijke bewaarplichten.
   

3. Bewaartermijn
We zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens door ons worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of wettelijk bewaarplicht geldt, zullen wij jouw gegevens gedurende dat termijn bewaren.

4. Communicatie
Bewaarplicht
Wanneer je Coco Olive een e-mail of ander bericht stuurt, worden deze opgenomen in ons e-mailarchief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij naar jouw persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maak het mogelijk om hiermee jouw vraag zo goed mogelijk en persoonlijk te beantwoorden en eventuele bijkomende vervolgstappen uit te voeren.

Blijf op de hoogte
Naast de informatie die op onze website vermeld staat, kunnen wij jou als klant via drie kanalen op de hoogte brengen van de nieuwste producten, aanbiedingen, acties of andere updates. Deze drie kanalen zijn als volgt: per e-mail, per social media of per post.

Nieuwsgierig?
Voor onze klanten die graag als eerste op de hoogte zijn van de nieuwste producten, aanbiedingen, acties en/of andere updates, bieden wij een digitale nieuwsbrief aan. Meer hierover lees je in het “Privacybeleid e-mailnieuwsbrieven”.

 

5. Delen van gegevens
Coco Olive verkoopt jouw gegevens niet aan derden. We delen jouw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor:

 • de uitvoering van onze overeenkomst met jou als klant;

 • jouw shopervaring te verbeteren;

 • een nieuwsbrief te versturen (uitsluitend indien je ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief);

 • een social media post (uitsluitend indien je hiermee akkoord bent gegaan);

 • of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Bijvoorbeeld aan bezorgdiensten, betaalpartners of andere IT-dienstverleners. Wij hebben strikte afspraken met hen om ook hier de privacy regels te waarborgen. Indien wij persoonsgegevens delen met derden gaat hier altijd een verwerkersovereenkomst aan vooraf. Hierbij houden wij rekening met een passend niveau van beveiliging, waarin vertrouwelijkheid en beveiliging van jouw gegevens gewaarborgd worden.

 

6. Inzien, aanpassen en verwijderen
Mocht je vragen of twijfels hebben rondom jouw persoonsgegevens, heb je altijd het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen en voor welk doeleinde. Wanneer je beweert/meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Je kunt ons hier altijd over e-mailen (info@coco-olive.com).

7. Intrekken toestemming
Voor zover wij je gegevens hebben verzameld op grond van door jou verleende toestemming, heb je het recht om de door jou verleende toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming voor het moment van intrekking.

8. Veiligheid voorop
Coco Olive neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings‑)maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde toegang tot jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Wanneer je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op per e-mail: info@coco-olive.com. Wij helpen jou hier natuurlijk graag mee.

9. Doorlinken
Deze privacy beleid is niet van toepassing op andere websites, welke (mogelijk) door backlinks aan www.coco-olive.com zijn gekoppeld. Wij kunnen geen garantie geven dat andere partijen op een betrouwbare manier omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Onze website www.coco-olive.com kan zelf ook linkjes bevatten naar andere websites en/of producten en diensten. Coco Olive is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derden of voor de privacybescherming op die websites. Wij adviseren je daarom altijd de privacyverklaring van de betreffende website zorgvuldig door te lezen.

 

10. Wijzing privacyverklaring
Wij kunnen dit privacy beleid wijzigen en/of aanvullen. Raadpleeg deze verklaring dan ook regelmatig, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 28-10-2020.

11. Social Media

Wanneer je deelneemt aan onze officiële Coco Olive social media kanalen zoals Facebook, Instagram, LinkedIn etc., moet je bekend zijn met de tools en handelingen van die sites en deze begrijpen, zodat je keuzes kunt maken over hoe je de persoonsgegevens in je sociale media profiel(en) kunt delen.

Indien je beelden of andere media uitingen die betrekking hebben op Coco Olive deelt op Social Media, heeft Coco Olive de bevoegdheid om deze op haar eigen sites te plaatsen.
Coco Olive is gebonden aan het privacy beleid van deze Social Media sites, dus raden wij u dan ook aan de toepasselijke privacy verklaringen en aanvullende informatie over het gebruik van je persoonsgegevens op de sociale mediakanalen zorgvuldig door te nemen.
 

Disclaimer

Deze site is met uiterste zorg gemaakt door Coco Olive, maar kan echter de aansprakelijkheid voor de gegevens en mogelijke veranderende informatie niet aanvaarden.

Wij willen al onze klanten en lezers zo goed mogelijk informeren en adviseren. Onze website, producten, adviezen en andere uitingen zijn dan ook met uiterste zorg samengesteld. Datzelfde geldt voor de daarin opgenomen productgegevens, aanvullende adviezen en verdere informatie.

Coco Olive kan in geen enkel opzicht aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van deze informatie door onze klanten. Niet vanwege veranderingen die zich kunnen voordoen in de (product)kwaliteit, en/of de prijs van het product en dienstenaanbod dat Coco Olive aanbiedt.

Het correct opvolgen van onze adviezen en de aanschaf van onze producten en diensten, geschiedt dan ook altijd en volledig voor eigen rekening en risico van de klant. Wij raden aan om altijd goed te letten op de productetiketten, adviezen en gebruiksaanwijzing in de bijgeleverde folder bij uw bestelling.

 

Privacybeleid e-mailnieuwsbrieven

Persoonsgegevens
De persoonlijke gegevens die je achterlaat op onze website, zoals je naam, e-mailadres en aanvullende informatie worden opgeslagen in ons klantenbestand. Jouw gegevens worden geregistreerd om je gericht de laatste updates, informatie en aanbiedingen van Coco Olive toe te sturen, zodat je altijd up-to-date bent over onze ontwikkelingen. Enkel voor dit doeleinde zullen jouw gegevens gebruikt worden en zullen nooit (zonder jouw toestemming) met derden worden gedeeld. De verwerking van de gegevens is aangemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens (AP). Coco Olive draagt er uiterst zorg voor dat jouw persoonsgegevens veilig opgeslagen worden en blijven. 

Afmelden
Onder iedere nieuwsbrief e-mailing die je van ons ontvangt, vindt je de mogelijkheid om je af te melden voor de nieuwsbrief communicatie vanuit Coco Olive.

Payment Methods

Betaalmethoden

 • iDeal

Als je toegang hebt tot internetbankieren bij ABN AMRO, ING, Rabobank, SNS Bank, ASN Bank, Triodos Bank, de Friesland Bank of Knab dan kun je via iDeal betalen bij Coco Olive. 

 • Credit / Debit Cards

Betalen met een creditcard van Visa of MasterCard bij Coco Olive: gemakkelijk en veilig. Je gegevens worden gecodeerd en daardoor veilig verstuurd. Zowel Visa als MasterCard vragen het wachtwoord van jouw creditcard.

bottom of page